Raziskuj muzej krščanstva na slovenskem

Arhitekturna plastika

V zbirki hranimo dele stavbne kamnite plastike iz 12. in 15. stoletja iz stiškega samostana. Zelo pomembni so kapiteli, baze in stebriči romanskih bifor, ki so bili izklesani za stiški romanski križni hodnik v tretji ali zadnji četrtini 12. stoletja. Njihovo odkritje leta 2002 dokazuje, da je bil stiški križni hodnik zidan že v začetku obstoja samostana, bifore pa so bile razporejene tudi po notranji strani križnega hodnika, ki omejuje klavzurni vrt. Ohranjene spolije so odličen primer cistercijanske asketske stavbne plastike iz 12. stoletja, njihov avtor pa se je po vsej verjetnosti zgledoval po burgundskih primerih.Kvalitetno kiparsko delo iz 13. stoletja je del zgodnjegotskega portalnega ostenja s poprsjem angela z napisnim trakom, ki pa mu žal manjka glava. Odkrit je bil leta 1975 ob raziskavah stare zakristije v stiškem samostanu. Našli so ga v nasutju pod lesenimi stopnicami, ob prehodu v današnjo zakristijo. Na isti lokaciji je bil najden tudi del zgodnjegotskega portalnega ostenja s kamnoseškim znamenjem in z originalno poslikavo.Posebno skupino arhitekturne plastike sestavljajo gotski obočni sklepniki, med katerimi naj izpostavimo sklepnik s turjaškim grbom. Nedvomno izhaja iz nekdanje turjaške kapele sv. Jurija, v kateri so imeli turjaški grofje svojo grobnico od konca 14. stoletja do konca 15. stoletja.